Op de website van Rox Legal staat het volgende met betrekking tot veilingen:

Gestructureerd en Transparant

Een executoriale verkoop is soms de enige uitweg, maar lang niet altijd de meest optimale, hoe hard we ook ons best doen om er een mooie exit van te maken. In zo’n geval moet een veiling kunnen plaatsvinden voor een goed functionerend kredietverkeer. Als specialist op dit deelgebied zijn we bij RoX bij uitstek bekend met de gevoeligheden en valkuilen.

De exceptionele en complicerende omstandigheden waaronder vooral executoriale verkopen vaak plaatsvinden, vragen om een gestructureerde en transparante aanpak, die het oplossen van het probleem vooropzet.

Met de Bijzonder beheer-afdelingen van de door ons bijgestane grootbanken hebben we een gezamenlijke werkwijze samengesteld, een stramien waarbinnen we alle veilingen afwikkelen.

Dit is de theorie, de betreffende tekst uiteraard is opgesteld om sociaal en kundig over te komen. In mijn geval hebben de beide notarissen er geheel bewust alles aan gedaan om er voor mij een “horror exit” van te maken, waarvan ik overtuigd ben, dat het niet de eerste keer is, dat zij iets vergelijkbaars hebben gedaan en dit zeker niet de laatste keer zal zijn.

Deze notarisen hebben namelijk door het accepteren van de opdracht van ING bank tot het executoriaal veilen van mijn woning aan de Jeurlinksweg 2 te Holten ten onrechte hun ministerie verleend, terwijl zij deze hadden moeten weigeren. Ik heb hen namelijk de onomstotelijke bewijsvoering toegeleverd, dat ING die opdracht aan hen geheel ten onrechte heeft verstrekt. Deze notarissen hebben mij steeds, zowel mondeling als schriftelijk aangegeven, dat zij hun ministerie alleen onder zeer bijzondere omstandigheden kunnen weigeren, hetgeen op zich genomen een correcte stelling is. Zij hebben mij echter medegedeeld, dat er in mijn geval geen sprake is van dergelijke omstandigheden, hetgeen een ongelooflijke, ten gronde foutieve en zeer spraakmakende visie is, daaromtrent ik verderop mijn bewijsvoering zal tonen.

Zodoende hebben zij de advertentie ter aankondiging van de gedwongen verkoop van mijn woning op 18 december jl. laten plaatsen op www.veilingnotaris.nl en hebben daarin gesteld, dat de woning zal worden geveild op 20 januari 2021. De schade die ik door die handelwijze zal oplopen zal zeker meerdere tonnen in euro’s bedragen, dit ook omdat ING voornemens is tienduizenden euro’s vanwege door haar verzonnen kosten dan wel door mij niet (meer) verschuldigde kosten bij de aflosnota op te tellen. Van groot belang is in dezen, dat ik een grote vordering op ING heb vanwege een onverschuldigde betaling aan haar in een ver verleden, de verjaring daarvan door mijn man (inmiddels overleden) en mij op 30 juli 2008 met een aangetekende brief heb gestuit. Die brief is echter door ING in een o.a. daaromtrent op 20 november 2012 door mijn man en mij opgestarte bodemprocedure genegeerd, waarna zowel de rechtbank als het Hof dit in navolging van ING ook hebben gedaan en zodoende die vordering als verjaard hebben beoordeeld.

Van deze feiten en van nog veel meer onrechtmatigheden zijdens ING en de rechterlijke macht zijn de notarissen door mij op de hoogte gebracht, maar dat maakt voor hen geen enkel verschil. Het belangrijkste doel van deze notarissen is kennelijk om haar goede relatie en cliënt van dienst te zijn en daarbij ook nog een flink bedrag in de wacht te slepen. Zij hebben zelfs niet de moeite genomen ING te wijzen op het zeer ongelukkige tijdstip van veiling van mijn prachtige en dure landhuis, namelijk midden in de winter en tijdens de harde lockdown. Dit ook nog eens in de wetenschap, dat de kwestie tussen ING en mijn man en mij en later tussen ING en mij alleen al heel lang voortduurt en ING vele malen om ons/mij onder druk te zetten heeft gedreigd de woning te veilen, maar deze dreiging toch steeds niet waarmaakte. Dat was niet uit coulance, zoals zij heeft beweerd,  maar omdat zij telkens weer met een stevig verweer met vele houtsnijdende argumenten van mij en deze ook van mijn tenslotte ingeschakelde advocaat, te maken kreeg. Bij ING is kennelijk thans de maat vol en zal zij hoe dan ook haar zin krijgen, waarbij zij door roeien en ruiten gaat, daarbij gesteund door twee notarissen, die hun beroepsplichten niet zo nauw nemen.

Ten bewijze van de onjuistheid van die veiling en de wetenschap daarvan bij de beide genoemde notarissen wijs ik hierbij op de betreffende brieven, die ik in de afgelopen maanden aan hen geschreven heb, alsook ik wijs op de reacties van Rox Legal:

1.    Op 26 augustus 2020 ontvang ik een brief van Rox Legal, waarin mij dus wordt medegedeeld, dat ING opdracht heeft gegeven tot veiling van mijn woning. Uit de tweede alinea blijkt, dat Rox Legal er zondermeer van uit gaat, dat ING in elk geval in haar recht staat, waarvan in het onderhavige geval geen sprake was.

2.    Een brief van 2 september 2020 met liefst 37 bijlagen en een resumé, waaruit met betrekking tot het conflict met ING haar leugens, haar tegenstrijdigheden inzake haar stellingen, het verzinnen van torenhoge kosten, het ongedaan maken van toezeggingen, etc. etc. zeer duidelijk voor het voetlicht zijn gebracht. Het resumé was ter vergemakkelijking van het onderzoek bijgesloten.

3.    Het gehele genoemde pakket is door mijn zoon en mij persoonlijk aan de beide notarissen overhandigd bij een bezoek op die dag aan hun kantoor in Rotterdam. Zij hebben er ondanks de toezegging de zaak goed te bestuderen en indien nodig ING kritische vragen te stellen, deze documenten weliswaar doorgestuurd aan ING, maar verder geen enkel commentaar bijgevoegd, terwijl zij daaromtrent volop munitie hadden. Op 4 september 2002 lag in mijn brievenbus reeds de aankondigingsbrief van Rox Legal inzake de veiling voor 28 oktober 2020 en de mededeling, dat de advertentie op 25 september 2020 zou worden geplaatst. Deze veiling is door ING ingetrokken.

4.    Op 8 september 2020 heb ik een aangetekende brief aan Rox Legal verzonden, de inhoud voor zich spreekt. Ik wijs met nadruk op hetgeen ik geschreven hem met betrekking tot de onverschuldigde betaling van een zeer fors bedrag. Ook heb ik weer verwezen naar al hetgeen ik daaromtrent al heb geschreven in mijn brief van 2 september 2020. Op deze brief van 8 september is echter nooit gereageerd.

5.    In een brief van 2 december 2020 kondigt Rox Legal de veiling opnieuw aan, dit keer dus voor 20 januari 2021, waarbij de advertentie zal worden geplaatst op 18 december 2020, hetgeen inmiddels ook is gebeurd. Er wordt mij ook verzocht een z.g. PEP verklaring op te stellen, terwijl dat aan ING verzocht had moeten worden. !!!

6.    Op 9 december 2020 heb ik een e-mail aan de beide notarissen verzonden, waarin ik spreek over nieuwe ontwikkelingen, waarbij ik vermeld, dat er door mij op 15 en 19 september 2020 inzake ING klachten bij het Kifid (Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) zijn ingediend. Ook heb ik vermeld hoe ING is omgegaan met de beantwoording van die brieven aan mij en dat daaruit blijkt, dat zij helemaal niets begrijpt (of doet alsof) hetgeen de doelstelling van het Kifid is.

7.    Op 14 december 2020 antwoordt Rox Legal, dat ING haar opdrachtgever is en dat alleen ING haar opdracht kan geven om de veiling te staken, waaraan de heer TSk Sien Kie toevoegt, dat zij dienen te handelen naar die opdracht, tenzij er wettelijke belemmeringen zijn. Welnu, die waren er te over, waarvan de notarissen echter niet de moeite hebben genomen die tot zich te nemen, hetgeen ik al heb uitgelegd. Even verderop stelt Rox Legal zelfs, dat haar niets is gebleken van bijzondere omstandigheden, hetgeen ronduit een absurde stelling is, gezien de bewijsvoering in de brieven van 2 september en 8 september 2020.

8.    Per e-mail van 15 december 2020 heb ik Rox Legal van repliek gediend, de inhoud wederom voor zich spreekt. Ik wijs speciaal op hetgeen ik heb geschreven onder het eerste gedachtestreepje inzake de wetsartikelen 6:127 BW, 6:131 BW en 6:132 BW. Ook het gestelde onder het tweede en derde gedachtestreepje is vanzelfsprekend van groot belang.

9.    Rox Legal is haar brief van 15 december 2020 begonnen met te schrijven: We hebben uw brief in goede orde ontvangen. Dat u het niet eens bent met de inhoud is voor ons geen verrassing. Let wel: Ik zou het dus niet eens zijn met de inhoud van mijn eigen brief !!
Hetgeen opvat is, dat de notaris het thans heeft over door mij opgeworpen belemmeringen, dit dus in verband met het voorleggen daarvan aan de rechter in een executie kortgeding, daaromtrent hij in zijn brief 14 december 2020 nog schreef, dat er van het bestaan daarvan door hen niets was gebleken, alsook niet van andere bijzondere omstandigheden.

10.    Mijn laatste correspondentie is een e-mail van 28 december 2020 aan kandidaat-notaris TSk Sien Kie, waarin ik bevestig, dat ik hem in het ’s morgens gevoerde gesprek heb medegedeeld, dat het Kifid ING reeds begin december 2020 heeft verzocht de advertentie niet te plaatsen en de veiling op 20 januari 2021 niet door te laten gaan. In die e-mail vermeld ik tenslotte, dat ik tegen hem en notaris Van H klachten heb uitgebracht bij de Kamer voor het Notariaat, alsook ik heb gedaan tegen de advocaat van ING, zijnde mr. J., vanwege zij schandalige en bedrieglijke handelwijze ten opzichte van mij in het conflict tussen ING en mij, voorheen tussen ING en mijn man en mij.

11.    Saillant detail: Inzake het reageren op die klachten hebben de notarissen vanwege de complexiteit van de kwestie aan de Kamer voor het notariaat vanwege het complexe dossier en de feestdagen (de nieuwjaarsborrels !?) op 30 december 2020 uitstel gevraagd tot 1 februari 2021 inzake het opstellen van hun verweer, hetgeen de Kamer heeft gehonoreerd. Het is geheel onbegrijpelijk, dat de notarissen om uitstel hebben gevraagd, omdat zij toch alleen maar hun adagium hadden hoeven te verkondigen, dat zij een ministerieplicht hebben, zij dus moeten doen hetgeen een opdrachtgever (in dit geval ING) hen opdraagt en tevens, dat uitsluitend en alleen die opdrachtgever bepaalt welk bedrag de geëxecuteerde moet betalen, waarnaar ook geen enkel onderzoek behoeft te worden verricht.
Het is overigens voor deze zogenaamd onafhankelijke overheidsdienaren nog veel eenvoudiger om een woning op de veiling te gooien dan een simpel verweer te voeren.
 
Alleen al uit hoofde van de Wet op het notarisambt (Wna) hadden de notarissen hun ministerie al moeten weigeren:

Artikel 17 lid 1 luidt: De notaris oefent zijn ambt in onafhankelijkheid uit en behartigt de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Artikel 21 lid 2 Luidt: De notaris is verplicht zijn dienst te weigeren wanneer naar zijn redelijke overtuiging of vermoeden de werkzaamheid die van hem verlangd wordt leidt tot strijd met het recht of de openbare orde, wanneer zijn medewerking wordt verlangd bij handelingen die kennelijk een ongeoorloofd doel of gevolg hebben of wanneer hij andere gegronde redenen voor weigering heeft.

Uit een uitspraak van de Hoge Raad, zijnde HR 22 maart 1996 NJ 1996, 668, blijkt ook dat een notaris niet zonder meer mag vertrouwen op de gegevens die hem door een partij zijn aangereikt, hetgeen deze notarissen wél steeds hebben gedaan, dit ook wat betreft het opstellen van de aflosnota. De door ING aangeleverd informatie dienaangaande betreft slechts enkele ondefinieerbare bedragen, hetgeen ook nog eens in strijd is met een bepaling in de hypotheekakte zelf, waarin staat dat de verschuldigdheid van de hypotheekgever (dus de eigenaar van het pand) alleen blijkt uit een getekend uittreksel van de administratie van de bank, waartegen bovendien door de hypotheekgever nog verweer kan worden gevoerd.

Het zal niemand verbazen, dat notaris mr. Van H. reeds door mij aansprakelijk is gesteld voor de enorme schade die zal voortvloeien uit het verkwanselen van mijn grootste bezit op een veiling, alsook hij aansprakelijk is gesteld voor  het plaatsen van de advertentie, hetgeen mijn  goede naam en faam zal schaden, alsook die handeling zeker gevolgen zal hebben wanneer ik toch nog tot een onderhandse verkoop kan overgaan, wanneer de veiling niet zou doorgaan.

Gonnie Akkermans