Logo Domeinbalie

Naam:

Website:

Plaats:

Telefoonnummer:

Email:

Domeinbalie.nl

www.domeinbalie.nl

Amsterdam

020 - 411 88 45

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op onze welkomstpagina wordt uiteengezet hoe het verrotte bouwwerk van de “rechtsstaat” in Nederland zichzelf in stand houdt. Dit zou echter niet lukken zonder dat een groot deel van het maatschappelijk veld dit gedoogd, en vaak zelfs actief ondersteunt.

Eén van deze faciliterende groepen zijn de ondernemingen die zo bang zijn voor “juridische” problemen dat ze bij het eerste briefje van een advocaat of deurwaarder hun gezonde verstand lijken te verliezen en in een kramp schieten waardoor normale communicatie niet meer mogelijk is. In plaats van oplossingsgericht te denken, wat ondernemers normaal gesproken natuurlijk prima kunnen, wordt er hoogdravende taal uitgeslagen. In plaats van een issue terug te brengen tot de kern en te kijken wat er nu werkelijk aan de hand is wordt er juist zo ingewikkeld mogelijk gedaan.
Als een zaak wordt overgedragen aan een advocaat dan wordt het bereiken van een oplossing vrijwel onmogelijk, advocaten doen immers niets liever dan zo veel mogelijk brieven schrijven met zo weinig mogelijk inhoud (en vervolgens hoge rekeningen te sturen aan de ondernemer, die stom genoeg is om in hun werk te geloven). Uit eigen ervaring kan ik stellen “hoe gewichtiger de brief, hoe onbeduidender de inhoud”. Hieronder zal ik een voorbeeld uit de praktijk geven, waarbij het bedrijf Domeinbalie volledig uit de bocht is gevlogen. Gaandeweg werd mij duidelijk waarom Domeinbalie zich zo verkrampt en agressief opstelde en is mij gebleken dat zij het één en ander te verbergen heeft.

Op 24 juli 2012 heb ik namens Argon B.V. de domeinnaam “groenewegenenpartners.nl” laten registreren door Domeinbalie. Deze opdracht is uitgevoerd, waarmee Argon B.V. sinds die datum de rechtmatige eigenaar en houder van die domeinnaam is. Domeinbalie is de zogenaamde “registrar”, een dienstverlener die voor haar klanten domeinnamen registreert bij de instantie die in het betreffende land een register van in gebruik zijnde domeinnamen bijhoudt. In Nederland is dat SIDN.

Daarbij is ook de service “anonieme registratie” aangezet. Domeinbalie omschrijft deze op haar site als volgt:

De NAW gegevens van een domeinnaamhouder zijn in de meeste gevallen voor iedereen opvraagbaar. Het kan echter zijn dat je dit liever niet hebt. Daarom kun je je domeinnamen bij Domeinbalie.nl anoniem laten registreren. Als je je domeinnaam anoniem bij Domeinbalie.nl registreert worden jouw gegevens niet in de openbare WHOIS-database gepubliceerd. De gegevens van Domeinbalie.nl zullen dan verschijnen in plaats van jouw gegevens.

Er wordt dus alleen over het “verschijnen van gegevens” gesproken. Wat niet verteld wordt is dat in werkelijkheid Domeinbalie zelf de houdster van de domeinnaam wordt en de klant dat niet (meer) is! Die informatie wordt op geen enkele manier gecommuniceerd naar de klant en is ook elders op de website of in de Algemene Voorwaarden niet te vinden. Stel u voor, dat als iemand zijn geld laat beleggen door een bank, die bank dan vervolgens doet of het geld dan van haar is, hetgeen  een vergelijkbare situatie zou zijn.

Het op slinkse wijze door Domeinbalie ontvreemden van de door haar klanten op rechtmatige wijze verkregen domeinnamen, waardoor zij zelf formeel de domeinnaamhouder wordt, verandert natuurlijk niets aan het feit dat de klant nog steeds de rechtmatige eigenaar van de domeinnaam is.

Domeinbalie komt dus eenvoudigweg haar verplichtingen uit hoofde van het contract niet na. Het contract is simpel: de klant betaalt, Domeinbalie registreert de klant als houder van de domeinnaam. Dat die registratie “anoniem” is doet daar niets aan af.

Eén van de gevolgen van deze frauduleuze handelwijze van Domeinbalie is dat zij juridisch gezien voor de buitenwereld het aanspreekpunt is voor derden die iets te melden hebben over de domeinnaam. Dit is dan ook wat er op 26 april 2013 gebeurde, toen Domeinbalie werd aangeschreven door Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders (hierna te noemen: Groenewegen).

In die brief wordt gesteld dat Domeinbalie de domeinnaam “groenewegenenpartners.nl” wederrechtelijk in gebruik zou hebben, omdat daarmee (dus met het enkel in bezit hebben) inbreuk werd gemaakt op het merkrecht van Groenewegen. Dit (het inbreuk maken op het merkrecht) was volgens Groenewegen des te meer onacceptabel omdat de domeinnaam verwees naar een website die “informatie verstrekt die strijdig is met de ondernemingsdoelstellingen en beroepsethiek van Groenewegen”.

Vervolgens wordt Domeinbalie gesommeerd om de domeinnaam “tegen de normale registratiekosten” (dus feitelijk om niet) aan Groenewegen over te dragen.

Uiteraard kan Domeinbalie sowieso niet aan dit verzoek voldoen, zij is immers niet de eigenaar van de domeinnaam, dat is Argon B.V. In haar communicatie naar klanten toe, via de website dan wel de Algemene Voorwaarden, wordt dan ook met geen woord gerept over de mogelijkheid van het overdragen van een domeinnaam, vanzelfsprekend al helemaal niet zonder de toestemming van de eigenaar. Domeinbalie spreekt op haar site slechts over “het verstrekken van gegevens”, dit als volgt:

Domeinbalie.nl zal altijd meewerken aan verzoeken tot het verstrekken van gegevens van Politie en Justitie, de rechterlijke macht en/of advocaten. Verzoeken voor het verstrekken van contactgegevens, worden door ons getoetst aan onze Notice- and Takedownprocedure. Domeinbalie.nl zal alleen mededelingen doen over de identiteit als bijzondere omstandigheden hierom vragen. Daar is in ieder geval sprake van indien hiertoe een gerechtelijk bevel is afgegeven en/of er een (dreigende) gerechtelijke procedure tegen Domeinbalie.nl is gestart ter verkrijging van deze gegevens. Zulke mededelingen zullen door Domeinbalie.nl slechts worden gedaan tegen rechterlijke ambtenaren, officieren van justitie, hulpofficieren of advocaten.

Verzoeken hiertoe worden volgens deze tekst dus alleen in behandeling genomen als “bijzondere omstandigheden hierom vragen”. En dan nog alleen als verzoeken gedaan worden door “rechterlijke ambtenaren, officieren van justitie, hulpofficieren of advocaten”. Deurwaarderskantoren staan niet in het rijtje. Overigens merk ik op, dat het ronduit absurd is om advocaten te noemen als personen aan wie Domeinbalie meent mededelingen te moeten doen, omdat die in tegenstelling tot de andere genoemde functionarissen niet tot de rechterlijke macht behoren en net als ieder ander gewone burgers zijn, zij het dat zij de eed van integriteit hebben afgelegd, zij vallen onder speciale wetgeving en zich aan bepaalde gedragscodes hebben te houden.

Domeinbalie kon dus maar op één manier reageren op de brief van Groenewegen, namelijk dat het niet mogelijk was aan haar sommatie te voldoen en dat als Groenewegen gegevens wilde hebben over de wie de eigenaar van de domeinnaam was het haar vrij stond om die informatie via de geëigende weg op te vragen. Het ging echter anders. Op 29 april 2013 ontving ik een e-mail met de volgende inhoud:


“Hoi Raymond,

Bijgevoegd de aangetekende brief de we vanochtend ontvingen.

Zou jij hier een passend gevolg op kunnen geven en ons vervolgens laten weten welke stappen je hebt genomen? Deze informatie helpt ons om de partij die ons deze brief heeft gestuurd passend te woord te kunnen staan, mochten ze zich nogmaals tot ons wenden.

Wij zullen de afzender van de brief, zoals ook zojuist telefonisch besproken, melden dat we deze brief hebben doorgestuurd naar onze klant en dat hij hierover spoedig contact met ze op zal nemen.  
 
Succes met de afwikkeling van deze zaak.
 
Hoogachtend,
Jefta de Ruiter”


Hoe fout de inhoud van deze mail is behoeft geen verdere uitleg. Wel blijkt uit deze mail duidelijk dat Argon B.V., ook in de optiek van Domeinbalie, de rechtmatige eigenaar is van de domeinnaam en dus logischerwijze kan beslissen hoe met dat eigendom om te gaan. Vervolgens werd de druk verder opgevoerd:


“Hoi Raymond,
 
Heb je inmiddels contact gezocht met de afzender van onderstaande brief? Zij geven namelijk aan juridische stappen tegen Domeinbalie.nl te willen ondernemen als de houder voor vrijdag geen reactie geeft op hun brief. Uiteraard zal Domeinbalie.nl eventuele juridische kosten die wij hiervan als gevolg moeten maken verhalen op de domeinnaamhouder, Argon BV.
 
Hoogachtend,
Jefta de Ruiter”


Domheid en arrogantie, een slechte combinatie.
In antwoord op de vraag van Domeinbalie heb ik via mijn juridisch adviseur (dus geen advocaat, juristen hebben vaak nog wel een behoorlijke inhoudelijke kennis) op 9 mei 2013 een brief gestuurd, waarvan de inhoud voor zich spreekt.

Intussen was de toon van Domeinbalie, in de persoon van de heer de Ruiter, zeer onaangenaam geworden. Ik werd meerdere malen telefonisch gemaand om nou maar gewoon akkoord te geven om de domeinnaam over te dragen. Daarbij is zelfs door Domeinbalie gesproken over "criminele activiteiten", implicerend dat de website Vrouwe Justitia in Verval zich daarmee bezig zou houden. Deze toon blijkt ook uit de volgende mail die ik op 10 mei 2013 ontving:


“Hoi Raymond,

Bedankt voor je e-mail.

Ik had gehoopt dat we dit netjes hadden kunnen afhandelen. Met netjes bedoel ik dat je als domeinnaamhouder eventuele brieven die we naar je doorsturen zelf correct afhandelt. Ik vind het dan ook spijtig te zien dat je, ondanks eerdere toezeggingen, hiertoe niet bent overgegaan.
 
We zullen ons beraden op een correcte reactie en actie op de brief die je hebt op laten stellen door juridisch adviesbureau De Hofakker.
 
Hoogachtend,
Jefta de Ruiter”


Vervolgens was het tweeënhalve week stil tot er op 27 mei 2013 een brief kwam waarin werd medegedeeld dat er door Groenewegen op 24 mei 2013 conservatoir beslag was gelegd op de domeinnaam. In deze brief stelt Domeinbalie o.a. dat “de eisende partij (Groenewegen – red.) binnen zes weken een procedure bij de rechtbank moet starten om tot opeising van de domeinnaam over te gaan.

Deze aankondiging is om twee redenen fout, ten eerste is de termijn 30 dagen, niet 6 weken, en ten tweede moet de eisende partij helemaal niets, zij kan een rechtszaak starten. In de praktijk gebeurt dat vaak niet, en wordt een conservatoir  beslag alleen gebruikt als drukmiddel. Partijen met verstand van zaken laten zich daardoor niet intimideren, maar Domeinbalie duidelijk wel, getuige de volgende stelling in de brief:

“Omdat u als klant van Domeinbalie verantwoordelijk bent voor de domeinnaam, moet u nu een beslissing nemen hoe hierop te reageren. Wij geven u de volgende opties:”

De opties komen neer op:

1.    U stemt in met overdracht van de domeinnaam
2.    U doet niets (redelijk overbodige optie)
3.    Dreiging met hel en verdoemenis als u niet kiest voor optie 1

Wat ik ook doe, het moet in elk geval binnen tien dagen, anders wordt de domeinnaam sowieso overgedragen. Waarom Domeinbalie denkt dat zij het recht heeft om haar klanten dictaten op te leggen weet ik niet. Ook is volstrekt niet duidelijk waar de termijn van 10 dagen op is gebaseerd.

In de laatste alinea van de brief komt de aap uit mouw, de reden van de blinde paniek bij Domeinbalie wordt duidelijk: zij is er zelf ook achter gekomen dat haar “Anonieme Registratieservice” berust op fraude! En dat niet alleen inzake Argon B.V., maar betreffende alle gebruikers van de dienst. Wat is het geval: Domeinbalie gaat met klanten een overeenkomst aan waarbij wordt vastgelegd dat de klant de houder van de domeinnaam is, echter zij meldt vervolgens aan SIDN dat Domeinbalie dat zelf is!

Ondanks het feit dat ik natuurlijk niet gehouden ben aan dictaten van Domeinbalie heb ik op 5 juni 2013 (zeven dagen na ontvangst van de brief) netjes bericht dat ik op 6 juni schriftelijk zal reageren.
Het antwoord van Domeinbalie daarop:


“Geachte R.T.B Hofs
 
De door ons gestelde deadline van 10 dagen is gister, 5 juni, verlopen.
 
U heeft vandaag (6 juni) tot 12:00 om ons de betreffende reactie, waar u naar refereert, te doen toekomen. Bij uitblijven van de reactie zullen we overgaan tot het aangekondigd handelen.
 
Hoogachtend,
Jefta de Ruiter”


Op 6 juni 2013 heeft Juridisch Adviesbureau De Hofakker op 6 juni 2013 weer een duidelijke brief geschreven, met een zeer heldere en constructieve inhoud.

Kennelijk was Domeinbalie niet echt geïnteresseerd in mijn antwoord, want reeds op dezelfde 6 juni had ze alweer een volgende brief verstuurd. Daarin zegt Domeinbalie de overeenkomst inzake de registratie van de domeinnaam op, dit op grond van artikel 11.5 van hun Algemene Voorwaarden. Welke van de daarin genoemde dringende redenen zich dan voor doet wordt wijselijk in het midden gelaten.

De brief wordt afgesloten met:

De domeinnaam groenewegenenpartners.nl zal binnen enkele dagen worden overgedragen aan Groenewege & Partners Gerechtsdeurwaarders (spelfout door Domeinbalie – red.).

Daarmee is deze kwestie wat ons betreft afgehandeld.

Toch ontvangt Juridisch Adviesbureau De Hofakker enkele dagen later nog een reactie op haar brief d.d. 6 juni 2013, dit keer van mr. ir. A.P. Engelfriet, partner bij ICTRecht. Dit bureau afficheert zich als “hét juridisch adviesbureau van Nederland als het gaat om ICT en recht”. Een quote van de website:

“ICTRecht levert deskundig en praktisch juridisch advies over ICT tegen een gunstig tarief. Onze adviezen zijn begrijpelijk en geven blijk van technische kennis. Wij denken pro-actief mee met de klant. Onze mensen zijn dan ook juridisch en technisch thuis in onze niche.”

Des te gênanter is de onsamenhangende en tenenkrommende inhoud van de brief. Mr. Engelfriet springt van de hak op de tak. Eerst wordt gesteld dat Argon B.V. “niet zomaar alles kan doen wat haar goeddunkt”, daarmee kennelijk suggererend dat Argon B.V. iets onoorbaars heeft gedaan. Wat precies wordt er niet bij verteld.

Dan wordt er gesteld dat Groenewegen zou hebben geklaagd over “handelsnaaminbreuk”, wat niet juist is, Groenewegen had het over "inbreuk op merkrecht", wat iets geheel anders is. Tevens heeft Groenewegen met geen woord gesproken over “het afbreuk doen aan de reputatie van het kantoor”, zoals door ICTRecht doet voorkomen. Daarna wordt er zonder overgang een betoog gehouden over de aansprakelijkheid van Domeinbalie, waarna weer een onnavolgbare link wordt gelegd met het al dan niet afgeven van NAW gegevens.

Vervolgens wordt er gereageerd op enkele zinsneden uit de brief van Juridisch Adviesbureau De Hofakker d.d. 10 mei 2013, terwijl er aan het uitgebreide betoog van dat bureau in de brief van 6 juni 2013 geen woord wordt gewijd. Dit terwijl mr. Engelfriet zijn schrijven toch was begonnen met “Bij deze reageer ik namens Domeinbalie op uw brief van 6 juni 2013”.

Onder het kopje “De juridische situatie” verwijst mr. Engelfriet naar artikel 24.2 van de Algemene Voorwaarden van Domeinbalie, welk luidt:

24.2. Klant vrijwaart Domeinbalie.nl voor aanspraken van derden wegens de informatie en/of data welke zij door of via websites verspreidt. Domeinbalie.nl kan schade die Domeinbalie.nl lijdt als gevolg hiervan op Klant verhalen.

Deze verwijzing is om twee redenen onnavolgbaar. Ten eerste is Domeinbalie op geen enkele wijze door Groenewegen aansprakelijk gesteld voor wat dan ook, en ten tweede kán een registrar natuurlijk nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen door domeinnamen die zijn geregistreerd door deze registrar.

Het door ICTRecht gestelde onder “opzegging van de overeenkomst” is wederom in strijd met de waarheid, en ook niet in overeenstemming met het door Domeinbalie eerder gestelde. Even afgezien van de absurditeit van het dictaat van de drie “opties” heb ik volgens de brief van Domeinbalie d.d. 6 juni 2013 alle drie de opties afgewezen, waardoor ik volgens mr. Engelfriet heb “gekozen” voor optie 2, hetgeen een absurde gevolgtrekking is.
De overeenkomst zou dan ook zijn ontbonden op grond van artikel 11.5 van de Algemene Voorwaarden, welk luidt:

11.5. Domeinbalie.nl kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

-    aan Klant – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend;
-    ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
-    het vermoeden bestaat dat Klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
-    Klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Domeinbalie.nl voortvloeiende verplichting;
-    Klant inbreuk maakt op rechten van derden;
-    Klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Domeinbalie.nl;
-    Klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel aldan niet aangetekend schrijven;
-    bij terugkerende betalingsproblemen.

Alle genoemde redenen zijn situaties waarbij de klant duidelijk in gebreke blijft.
Volgens mr. Engelfriet is de dringende reden in dit geval echter “Een dreigende procedure bij de rechtbank tegen Domeinbalie, waarvan de grond te wijten is aan handelen van een klant van Domeinbalie”.

Laten we de woorden van deze klungelende, maar alleen vanwege zijn beroep toch hooggeachte vertegenwoordiger van de “rechtsstaat” niet te licht opvatten. Hij is dus van mening dat alleen al het enkele feit van het bestaan van de website Vrouwe Justita in Verval voldoende reden is om aan Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders het recht toe te kennen om een overdracht van het eigendom van een domeinnaam af te dwingen.

Een duidelijker voorbeeld van de verwording van (een deel) van de advocatuur, waardoor het rechtssysteem in Nederland vanwege de invloed van die advocatuur eveneens ontspoort, kan ik mij niet voorstellen. Het schenden van de fundamentele rechten van burgers en bedrijven is geen uitzondering meer, het is de norm geworden. Als we dit als burgers van dit land niet willen dan zullen we ervoor moeten zorgen dat figuren als mr. Engelfriet, wie het overduidelijk ontbreekt aan elke kennis van zaken alsmede aan enig rationeel denkvermogen, zich niet langer kunnen voor doen als advocaat.

Ik zal het hier natuurlijk niet bij laten zitten, en de onrechtmatige overdracht van de domeinnaam via de rechterlijke macht laten vernietigen.

Om dit trieste verhaal toch nog met een goede grap af te sluiten: Domeinbalie geeft haar klanten juridisch advies!

Domeinbalie zit wel vaker fout, maar volhardt ook dan kennelijk tegen de klippen op in haar eigen gelijk:

Domeinbalie.nl verliest rechtszaak tegen klant

Klanten kunnen dat gedrag terecht niet waarderen: Domeinbalie krijgt als rapportcijfer een 4,2!

Zie ook het forum van Tros Radar

Raymond Hofs